دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : شاهرخ   شعبانی

پست الکترونیکی : sh.shabani@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کشاورزی -علوم و صنایع غذایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

1- مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی در سال 77  

2- رئیس اداره امور آموزشی و دانشجوئی دانشکده صنایع غذایی در سال  79  

3- راه اندازی آزمایشگاههای تکنولوژی لبنیات و غلات در سال های 81 - 80 

4- رئیس اداره امور آموزشی و دانشجوئی دانشکده علوم پایه در سال 83عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه تخصصی علوم وصنایع غذایی

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 21

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی صنایع غذائی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/04/01

شاهرخ شعبانی

شاهرخ شعبانی

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : مربی

^