دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
یادداشت
برنامه حضور در دانشگاه

      برنامه حضور شاهرخ شعبانی                                            در نیمسال دوم تحصیلی  97-96       

     شنبه :                 ساعت   17 – 7                         مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی    - آزمایشگاه میکروبیولوژی

    یکشنبه :               ساعت   17 – 7                        مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی    - آزمایشگاه میکروبیولوژی

   سه شنبه :              ساعت   15 – 7                                 ساختمان ابن سینا کلاس درس  - اتاق 205

  چهار شنبه :             ساعت   13 – 7                                 ساختمان ابن سینا کلاس درس  - اتاق 205

                        آدرس ایمیل : sh.shabani@srbiau.ac.ir                                    

شاهرخ شعبانی

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : مربی

^