دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
دروس

نیمسال دوم 97-96

» 1- واحد عملی ميکروبيولوژی عمومی ادامه...

» 2-واحد عملی ميکروبيولوژی مواد غذایی يک ادامه...

» 3- ميکربيولوژی عمومی (تئوری) ادامه...

» 4- تکنولوژی شير و فرآورده ها ادامه...

» 5- صنايع فرآورده های شير ادامه...

» 6- صنايع لبنی دو ادامه...

» 7- پروژه کاربردی ادامه...

» 8- کارآموزی ادامه...

شاهرخ شعبانی

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : مربی

^