دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
دروس

نیمسال اول 93-94

» 1- واحد عملی ميکروب شناسی عمومی 2- صنايع لبنی يک 3- صنايع لبنی دو 4- کارآمورزی 5- صنايع فرآورده های شير 6- پروژه کاربردی

شاهرخ شعبانی

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : مربی

^